Shri. Devichand K.Jain

President

Shri. Dahyabhai M.Shah

Vice President

Shri. Rajkumar H. Chordia

Mg. Trustee

Shri. Purushottam M.Lohia

Jt. Mg. Trustee

Shri. Harinarayan J. Rathi

Trustee

Shri. Kiritbhai R. Shah

Trustee

Shri. Mukunddas M. Kasat

Trustee

Shri. Bhabutmal P. Jain

Trustee

Shri. Prakash R. Dhariwal

Trustee

Shri. Nainesh M. Nandu

Trustee

Shri. Rajesh H. Shah

Trustee

Shri. Aditya P. Lohia

Trustee

Shri. Ashok S. Oswal

Trustee

Shri. Sujay U. Shah

Trustee

Shri. Inder D. Jain

Trustee

Shri. Lakhichand B. Khinvasara

Trustee